കൃഷ്ണാ നീ ബേഗനെ

 

കൃഷ്ണാ നീ ബേഗനേ ബാരോ
കൃഷ്ണാ നീ ബേഗനേ ബാരോ
കൃഷ്ണാ നീ ബേഗനേ ബാരോ
ബാരോ ബാരോ ബാരോ
കൃഷ്ണാ നീ ബേഗനേ ബാരോ

ബേഗനേ ബാരോ
മുഖവന്നീ തോരോ
ബേഗനെ ബാരോ
മുഖവന്നീ തോരോ
ബേഗനേ ബാരോ
മുഖവന്നീ തോരോ...
കൃഷ്ണാ നീ ബേഗനേ ബാരോ..

തായികേ ബായല്ലീ മുജ്ജഗവന്നീ തൊരീത
തായികേ ബായല്ലീ മുജ്ജഗവന്നീ തൊരീത
ജഗദോദ്ദാരകാ...ജഗദോദ്ദാരകാ..
ജഗദോദ്ദാരകാ നമ്മ ഉഡുപ്പീ ശ്രീകൃഷ്ണാ
ജഗദോദ്ദാരകാ നമ്മ ഉഡുപ്പീ ശ്രീകൃഷ്ണാ
കൃഷ്ണാ നീ ബേഗനേ ബാരോ
 ബാരോ   ബാരോ   ബാരോ
 കൃഷ്ണാ നീ ബേഗനേ ബാരോ

 

 

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Krishna nee

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം