ചേതന വോയിസ് ലാബ്

Chethana Voice Lab

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അനാർക്കലി സച്ചി 2015

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
വയലിൻ സിബി മലയിൽ 2011

Sound Editing

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ദി ഗാംബ്ലർ ടോം ഇമ്മട്ടി 2019