പത്മരാജ് രതീഷ്‌

Name in English: 
Padmaraj Ratheesh

അന്തരിച്ച നടൻ രതീഷിന്റെ മകൻ പത്മരാജ് രതീഷ്‌. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ഫയർമാൻ