വിശുദ്ധ പുസ്തകം

Vishudha Pusthakam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 May, 2019
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഏറിയ പങ്കും കോന്നിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത്.

Vishudha Pusthakam Official Trailer | Badusha | Manoj K Jayan | Shabu Usman