രാജേഷ് അമ്പലപ്പുഴ

Rajesh Ambalapuzha

മിമിക്രി വേദികളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവാണു ആദ്യ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രം.