ഷിനോദ് സഹദേവൻ

Shinod Sahadevan

ഷിനോദ് സഹദേവൻ. ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽപ്പരം ആൽബങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം "തെങ്കാശിക്കാറ്റ്" 

Shinod Sahadevan