പെണ്ണിന്റെ ചിരിയും

പെണ്ണിന്റെ ചിരിയും പ്രണയത്തിൻ പനിയും
ആദ്യമാദ്യം കുളിരും
പിന്നെപ്പൊള്ളും വിറച്ചു തുള്ളും
പിടിച്ചു പുറന്തള്ളും

(പെണ്ണിന്റെ. . . . )

പെണ്ണെന്നു പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണല്ല
പെണ്ണെന്നു പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണല്ലവളൊരു
പച്ചക്കരിമ്പാണു (2)
കരളിന്റെ ചുണ്ടിൽ മധുരം തേയ്ക്കും
കൽക്കണ്ടക്കനിയാണു - അളിയാ
കൽക്കണ്ടക്കനിയാണു (2)

(പെണ്ണിന്റെ...)

മുറപ്പെണ്ണിങ്ങനെ മുറിക്കകത്തിരുന്നിട്ട്
മനസ്സിനു പുണ്ണാണ് (2)
കരഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും പാറാവു നിന്നിട്ടും
പിരിച്ചു വിട്ടല്ലോ - അവരെന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടല്ലോ (2)

(പെണ്ണിന്റെ...)

പെര നേരഞ്ഞിരിക്കും പെണ്ണിന്റെ പടിക്കൽ
പിക്കറ്റ് ചെയ്തൂടെ - പോയി
പിക്കറ്റ് ചെയ്തൂടെ (2)
അവൾക്കൊരു തന്തയുണ്ടവനെന്നെ
ചവിട്ടി ചമ്മന്തിയാക്കീടും (2)
അളിയാ ചമ്മന്തിയാക്കീടും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Penninte chiriyum

Additional Info