കാറ്റേ വാ കടലേ വാ (F)

 

മ്ം. . . രാരാരീരാരോ. .
കാറ്റേ വാ കടലേ വാ
താമരപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ
താമസിക്കും കാറ്റേ വാ 
(കാറ്റേ വാ..)

എന്റെ കുഞ്ഞിനു കൊണ്ടു വരുമോ
നിന്റെ പുഷ്പവിമാനം
കണ്ടുണർന്ന കിനാവിലിവളെ
കൊണ്ടു പോകാമോ - കൂടെ
കൊണ്ടു പോകാമൊ ആ. . . 
(കാറ്റേ വാ..)

കൊണ്ടിരുത്തണം അമ്പിളിക്കല
തുമ്പി തുള്ളും നാട്ടിൽ
ഗന്ധർവ രാജധാനിയിൽ
വളർത്തീടേണം - ഇവളെ
വളർത്തീടേണം ആ. . . . . 
(കാറ്റേ വാ..)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kaatte vaa kadale vaa

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം