ബനാ ഹർ ദിൽ കി

aa...aa..suniyore...ab..ye..fariyaad

bana hari dil ki pukar thu

har dil ki thu pukar thu

apne bandhon ka eeman thu

sara bandhon ka eemaan..zindagi ko jannath banaaya

aur hak apnaaa jadaayaa...

zindagi ko jannath banaaya

allaha..allah..allaha bandha kehnayi..

allaha..allah..allaha bandha kehnayi..

allaha..allah..allaha bandha kehnayi..

allaahu...allahu...allaahu...allaahu..

aa...aaa...

 

sooniyore...ab yeh..bhariyaa...

jin raahath theri tho karaaya

din apne kareeb mem paayaa

un saathanaa chadthi meri

bana rahna ham safar thu meraa..

bana rahna ham safar thu meraa..

allaha..allah..allaha bandha kehnayi..

sun allaha..allah..allaha bandha kehnayi..

allaahu...allahu...allaahu...allaahu..

aa..aaa...suniyore...ab..ye..fariyaad

suniyore...ab..ye..fariyaad

jyFawcw-4oM