ഗബ്രിയേൽ ജോർജ്ജ്

Gabriel George

ഗബ്രിയേൽ ജോർജ് പോസ്റർ/ പബ്ലിസിറ്റിഡിസൈനർ. പട്ടം പോലെ, 5 സുന്ദരികൾ, ഹൌ ഓൾഡ് ആർ യൂ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ആർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു