എഡിറ്റിങ്

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
അപരാധിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ 1968
മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1971
സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1972
ശക്തി ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1972
നാടൻ പ്രേമം ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1972
പുത്രകാമേഷ്ടി ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1972
കാപാലിക ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1973
നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1974
പെൺ‌പട ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1975
താമരത്തോണി ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1975
വെളിച്ചം അകലെ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1975
ചുമടുതാങ്ങി പി ഭാസ്ക്കരൻ 1975
കുട്ടിച്ചാത്തൻ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1975
യുദ്ധഭൂമി ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1976
ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1976
വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ 1976
നിറപറയും നിലവിളക്കും സിംഗീതം ശ്രീനിവാസറാവു 1977
പട്ടാളം ജാനകി ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1977
പെൺപുലി ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1977
ആനയും അമ്പാരിയും ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1978
ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1978
പഞ്ചരത്നം ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1979
യൗവനം ദാഹം ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1980
പ്രേമാഭിഷേകം ആർ കൃഷ്ണമൂർത്തി 1982
ഈറ്റപ്പുലി ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1983
അസുരൻ ഹസൻ 1983
ജസ്റ്റിസ് രാജ ആർ കൃഷ്ണമൂർത്തി 1983
സ്നേഹബന്ധം കെ വിജയന്‍ 1983
തിമിംഗലം ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1983
നിരപരാധി കെ വിജയന്‍ 1984
രക്ഷസ്സ് ഹസ്സൻ 1984
ജീവിതം കെ വിജയന്‍ 1984
രാധയുടെ കാമുകൻ ഹസ്സൻ 1984
ചോരയ്ക്കു ചോര ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1985
ഒറ്റയാൻ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1985
ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1985
പെൺസിംഹം ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1986
കുളമ്പടികൾ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1986
ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1986
ദേവദാസ് ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1989
കമാന്റർ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1990
ക്രൈം - ഡബ്ബിംഗ് സുകുമാർ 1995
ദേവി ഐ എ എസ് ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് തുളസി 1999