പ്രേമാഭിഷേകം

Released
Premabhishekam
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 January, 1982