പെൺസിംഹം

Pen Simham
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

ഒരേ സമയം മലയാളത്തിലും തെലുങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ. വീരവിഹാർ എന്ന പേരിൽ തെലുങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി.