പഞ്ചരത്നം

Pancharathnam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 13 January, 1979