യുവശക്തി - ഡബ്ബിംങ്ങ്

Yuvsakthi -Dubbing
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

കന്നഡ സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ്