വിശ്വരൂപം

Viswaroopam
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 8 July, 1978