വാടകഗുണ്ട

Vadakagunda
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 March, 1989