തളിരിട്ട കിനാക്കൾ

Released
Thaliritta Kinakkal
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 June, 1980