റൂബി മൈ ഡാർലിംഗ്

Rubi My Darling
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 14 January, 1982