പൊന്നുരുക്കും പക്ഷി

Ponnurukkum Pakshi
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 March, 1992