പെരുവഴിയമ്പലം

Released
Peruvazhiyambalam (Highway Shelter)
കഥാസന്ദർഭം: 

അക്രമത്തിലൂടെയുള്ള സർവ്വാധിപത്യം സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണമാണ് ഈ ചിത്രം. അതിനെ മനുഷ്യൻ ഒരേ സമയം പുൽകുകയും തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം.

രാമന്റെയും അവന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെയും അവിടെയുള്ള പച്ചയായ മനുഷ്യരുടെയും കഥയാണ്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
118മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 June, 1979

Peruvazhiyambalam-Movie-m3db.jpg

RMznVM3JSHs