നിനക്കു ഞാനും എനിക്കു നീയും

Ninakku njanum enikku neeyum