കോലങ്ങൾ

Released
Kolangal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 August, 1981

kolangal poster