കലിക

Released
Kalika (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 June, 1980

kalika movie still m3db