ജനകീയം

Released
Janakeeyam
Alias: 
രാജസഭ
Rajasabha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 12 November, 2003

രാജസഭ എന്ന പേരിൽ 1994 ൽ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം 2003 ൽ ജനകീയം എന്ന പേരിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.