എന്നും സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ

Ennum Sambhavami Yuge Yuge