ചാരം

Released
Charam
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 February, 1983

Chaaram Malayalam Full Movie | Malayalam Romantic Movies | Prem Nazir Malayalam Old Movies Classic