ഒരു കാറ്റിൽ ... ഒരു പായ്കപ്പൽ

Oru kattil ... Oru paykkappal