72 മോഡൽ

72 Model
കഥാസന്ദർഭം: 

അനർഹമായി കിട്ടിയ മോഷണമുതലുമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തി സമ്പന്നരാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ മൂന്നു സുഹൃത്തുക്കളുടെ വളർച്ചയും അപ്രതീക്ഷിതമായ തകർച്ചയും

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
132മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 April, 2013

p311EY0ehpk