നസ്രിൻ നാസർ

Nazrin Nazar
Nazrin Nazar
Date of Birth: 
ചൊവ്വ, 6 April, 1993

അഭിനേത്രി. ഒർക്കുട്ട് ഒരു ഒർമ്മക്കൂട്ട് എന്ന സിനിമയിലൂടെ തുടക്കം.

Nazrin Nasar