ശാന്തം ഭീകരം

Santham Bheekaram
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 October, 1985