കാതോട് കാതോരം

Kaathodu Kaathoram
Story: 
Screenplay: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 November, 1985

kathodu kathoram poster