കാതോട് കാതോരം

Kaathodu Kaathoram
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 November, 1985

kathodu kathoram poster