സമയം

Released
Samayam
Alias: 
മായാമാളിക
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

2009 ൽ സമയം എന്ന പേരിൽ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം മായാമാളിക എന്ന പേരിൽ 2016 ൽ പുറത്തിറങ്ങി.