ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്

David David Mr.David
Screenplay: 
Dialogues: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 June, 1988