കല്യാണ രാത്രിയിൽ

Kalyanarathriyil Malayalam Movie 1966
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 July, 1966