യക്ഷിയും ഞാനും

Yakshiyum Njanum
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 August, 2010