രാപ്പാടികളുടെ ഗാഥ

Rappadikalude Gadha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 November, 1978