നിറകുടം

Nirakudam
Screenplay: 
Dialogues: 
Producer: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 July, 1977