അല്ലാഹു അൿബർ

Released
Allahu Akbar
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 February, 1977