ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്ന്

Onninu Pirake Mattonnu
Dialogues: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 March, 1988