ലാൽ ജൂനിയർ

Name in English: 
Lal Jr (Jean Paul Lal)
Alias: 
ജീൻ പോൾ ലാൽ