സുവിൻ എസ് സോമശേഖരൻ

Suvin S Somasekharan
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ