വിക്രമൻ നായർ

Name in English: 
Vikraman Nair
Artist's field: 
Alias: 
ആർ വിക്രമൻ നായർ