1949 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ആലോലാമല വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ ഓർക്കെസ്ട്ര ഗായക പീതാംബരം
2 ആശാഹീനം വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് ഗായക പീതാംബരം
3 ആഹാ മോഹനമേ വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് ബി എ ചിദംബരനാഥ്
4 എവം നിരവധി വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് ചെറായി അംബുജം
5 ജീവിതവാടി വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് ബി എ ചിദംബരനാഥ്, ഗായക പീതാംബരം
6 തൃക്കൊടി തൃക്കൊടി വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് ചെറായി അംബുജം
7 പോരിനായിറങ്ങുവിൻ വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് ബി എ ചിദംബരനാഥ്
8 പ്രേമമനോഹരമേ വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗായക പീതാംബരം, ചെറായി അംബുജം
9 രാഗരമ്യമേ വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് ബി എ ചിദംബരനാഥ് സാവിത്രി ആലപ്പുഴ
10 ശോകവികലമേ വെള്ളിനക്ഷത്രം അഭയദേവ് പരമുദാസ്, ബി എ ചിദംബരനാഥ്