നിൽജ

Nilja

ആർ ജെയായി ജോലി നോക്കുന്നു. ക്യാപ്ടൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറു വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. കപ്പേള എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു മുഴുനീള വേഷം ചെയ്തു