പാരിജാതപ്പൂ

പാരിജാതപ്പൂവിരിഞ്ഞിതാ 
പാറി വീണതെന്റെ മാറിലായ്    
പാതി പ്രാണനായി മാറിടാൻ നേരമായ് 

ഏതുരാവിൽ പൂത്തതാണു നീ  
മോഹമേറി ജീവരേണുവിൽ 
കാത്തുകാത്തു നിന്നതാണു ഞാൻ താരമേ 

പ്രേമലോലരാഗവീചികൾ പീലിനീർത്തും പ്രായമല്ലയോ 
താനേ പാടും വീണപോലെയീ തെന്നലേ 

പാരിജാതപ്പൂവിരിഞ്ഞിതാ 
പാറി വീണതെന്റെ മാറിലായ്    
പാതി പ്രാണനായി മാറിടാൻ നേരമായ് 

ഏതുരാവിൽ പൂത്തതാണു നീ  
മോഹമേറി ജീവരേണുവിൽ 
കാത്തുകാത്തു നിന്നതാണു ഞാൻ താരമേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Parijathappoo

Additional Info

Year: 
2018

അനുബന്ധവർത്തമാനം