പൂവിതളായ് ഞാൻ

പൂവിതളായ് ഞാൻ നാഥാ
താവകപാദം തേടി   
തേനൊലിവുകൾ കാവൽ നിൽക്കുമീ
പാത തന്നിലേകാന്തം ..
നീ വരുന്നപോൽ കാറ്റനങ്ങവേ
വന്നു നോക്കി ഞാൻ വെറുതെ
എൻ കിനാവിലെ ദിവ്യഗാനമേ

മൂകമാകുമെൻ മോഹമാകെ നിൻ
ആജ്ഞയാലെ സ്വരം നേടും
ആ മുഖാമ്പുജം കാൺകവേ
ഇരുൾ നീങ്ങി നീ കാഴ്ചയാകും
ഇടയൻ നീ എന്നിലായ്
കനിവാർന്ന കൈകളാൽ
ഹരിതാർദ്ര സാനുവിൽ വഴികാട്ടണേ ..

നീ നടന്നിടൂ എൻ ഹൃദന്തമാം സാഗരോപരിദേവാ
നീ വരും വഴി കൈക്കുടന്നയിൽ
ദാഹനീരായിടാം ഞാൻ
ആ ദിവ്യ വീഥിയിൽ..
അവിരാമമങ്ങയെ മെഴുകിന്റെ നാളമായ്
ഏരിയേണമേ ..
എൻ കിനാവിലെ ദിവ്യഗാനമേ ..

Thoppil Joppan Official Audio Jukebox | Mammootty | Vidyasagar | New Malayalam Film Songs