കടലിളകി കരയൊടു ചൊല്ലി (റീമിക്സ്)

കടലിളകി കരയൊടു ചൊല്ലി 
കടലിളകി കരയൊടു ചൊല്ലി 
പുണരാനൊരു മോഹം...
കര പാടി കരകവിയുന്നൊരു 
കര പാടി കരകവിയുന്നൊരു 
തീരാത്തൊരു ദാഹം...
ഓഹോ... ഓഹോ... യേ... യേ...

കടലിളകി കരയൊടു ചൊല്ലി 
പുണരാനൊരു മോഹം...
കര പാടി കരകവിയുന്നൊരു 
തീരാത്തൊരു ദാഹം...
ഓഹോ... ഓഹോ... യേ... യേ...

കര പാടി കരകവിയുന്നൊരു 
തീരാത്തൊരു ദാഹം...
ഓഹോ... ഓഹോ... യേ... യേ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kadalilaki Karayodu Cholli

Additional Info