കടലിളകി കരയൊടു ചൊല്ലി (റീമിക്സ്)

കടലിളകി കരയൊടു ചൊല്ലി 
കടലിളകി കരയൊടു ചൊല്ലി 
പുണരാനൊരു മോഹം...
കര പാടി കരകവിയുന്നൊരു 
കര പാടി കരകവിയുന്നൊരു 
തീരാത്തൊരു ദാഹം...
ഓഹോ... ഓഹോ... യേ... യേ...

കടലിളകി കരയൊടു ചൊല്ലി 
പുണരാനൊരു മോഹം...
കര പാടി കരകവിയുന്നൊരു 
തീരാത്തൊരു ദാഹം...
ഓഹോ... ഓഹോ... യേ... യേ...

കര പാടി കരകവിയുന്നൊരു 
തീരാത്തൊരു ദാഹം...
ഓഹോ... ഓഹോ... യേ... യേ...