തപസ്സിരുന്നൂ ദേവൻ

തപസ്സിരുന്നൂ ദേവൻ പരമപ്രശാന്തമായ്
തരംഗവിഹീനമായ മരുവും കടൽ പോലെ
ഒരു നീർമണി പൊലും തൂകാതെ തുളുമ്പാതെ
നിറകുംഭം പോൽ നിൽക്കും നിശ്ശബ്ദ മേഘം പോലെ
തൈത്തെന്നലേൽക്കാത്തൊരു വിളക്കിൽ നിഷ്പന്ദമായ്
കത്തുന്ന നാളം പോലെ തപസ്സിരുന്നൂ ദേവൻ...

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thapassirunnu Devan

Additional Info

Year: 
1969

അനുബന്ധവർത്തമാനം