രാജകുമാരീ രാജകുമാരീ

രാജകുമാരി രാജകുമാരി നീയെൻ റാണിയല്ലേ
രാജകുമാരാ രാജകുമാരാ നീയെൻ രാജാവല്ലേ
ലൈലയും മജ്‌നുവും പോലേ നാമൊന്നായ്‌ ചേരുകയല്ലേ
ലീലയും മദനനും പോലേ ഒന്നാകും നേരമിതല്ലേ
ചുമ്മാ പാടി വാ മെല്ലേ ആടി വാ തൊട്ടാവാടി നീ നാടൻ പെണ്ണേ
ചുമ്മാ പാടി വാ മെല്ലേ ആടി വാ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുമെൻ കോപക്കാരാ

നിൻ വീണയിൽ മീട്ടും സ്വരം കേട്ടുമയങ്ങും വണ്ടാണു ഞാൻ
ആ വണ്ടിനെ തേനൂട്ടുവാൻ കാത്ത്‌ വിടർന്നൊരു പൂവാണ്‌ ഞാൻ
മഴമണിമുകിലകലേയകലേ തകധിമി പാടണ നേരത്ത്‌
കളിപറയണ കാറ്റും കടലും ചെറുചിരി തൂവണ നേരത്ത്‌
ചുമ്മാ പാടി വാ ഒന്നു മെല്ലേ ആടി വാ
ചുമ്മാ പാടി വാ മെല്ലേ ആടി വാ തൊട്ടാവാടി നീ നാടൻ പെണ്ണേ
ചുമ്മാ പാടി വാ മെല്ലേ ആടി വാ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുമെൻ കോപകാരാ

നിൻ ചുണ്ടിലെ പൂന്തേൻകണം മുത്തിയെടുക്കാം ചെന്താമരേ
ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിലോ കണ്ടത്‌ നാട്ടിൽ പാട്ടാകുമേ
അതിമധുരം നുണയണ നിൻചിരി കരളിൽ വിരിയണ നേരത്ത്‌
തിരയിളകണ നെഞ്ചിൽ നിന്നുടെ പ്രേമം പടരണ നേരത്ത്‌
ചുമ്മാ പാടി വാ ഒന്നു മെല്ലേ ആടി വാ
ചുമ്മാ പാടി വാ മെല്ലേ ആടി വാ തൊട്ടാവാടി നീ നാടൻ പെണ്ണേ
ചുമ്മാ പാടി വാ മെല്ലേ ആടി വാ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുമെൻ കോപക്കാരാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Rajakumaree Rajakumaree

Additional Info

Year: 
2008